Elmia 2022

05 Augusti 2022

Välkommen till vår monter B06;24 under Elmia lastbil 2022. Mässan startar kl 09,00 den 24 augusti 2022 och avslutas kl 17,00 den 27 augusti.

Kom till vår monter och käka en korv eller ta en kopp kaffe! Vi har alla svar på dina frågor gällande utbildningar i åkeriet eller bussbolaget. Vi ställer ut tillsammans med Valeryd som kommer att focusera mycket på lastsäkring. 

Tävla med oss!!

Vinn fina priser i våra tävlingar!

Hjärtligt välkommen!!

Gunvor, Kent och Anna-Lena

Magnus & Helen

Den 14 oktober deltog jag i ett skype möte med Transportstyrelsen som sammankallande. Frågor om både gods och buss kom upp på agendan. TS redovisade för sitt pågående arbete bland annat tillsyns stategin med polisen nu när mobilitetspaketet är i hamn. 

Cabotagebegränsningen om tre transporter kvarstår, karensdag om 4 dygn efter avlsutad cabotagetransport och att beställaransvaret införs. Problemet blir som vi tidigare hört att kontollera alla delar. 

TS arbetar också med förändringar ang kör och vilotidsreglerna. De ska bli bättre på att komma åt det medvetna fusket. De ska hjälpa de seriösa åkerierna och inte gå så hårt åt dem. De ska ha en effektivare handläggning av ärenden. De ska samarbeta mer med Tillstånd i Göteborg och se när åkerier ändrar ägarstruktur och bli bättre på att följa upp detta för att undvika oseriösa aktörer. Om körning på annans kort förekommer på åkerier ska det gå till prövning av trafikansvarig. De säger sig ha blivit bättre på att upptäcka när förare kör på annans kort.

Man kommer att försöka stötta o hjälpa åkerier mer med bland annat instruktionsfilmer om hur åkeriet ska agera vid en tillsyn. Man kommer att ta bort sanktionsgrundande övertädelsen att ta ur sitt kort under dagen. De kommer att skriva om lagen för att allt ska vara korrekt.

Jag pratade med Thomas Morell om detta i går och det är som han säger att man behöver inte skriva om några lagar det är bara att läsa lagtext på rätt sätt så är det ingen överträdelse. Ja vi får se om det blir märkbart med dessa ändringar eller om det kommer att vara lika svårt i fortsättningen att försöka bevisa att man driver sitt åkeri seriöst och ändamålsenligt.

Ha en go helg!

Gunsan

Åkaren I Sverige AB

MSB har beslutat att förlänga ADR intyg som går ut mellan 20200301-20210201 kommer att vara giltiga till 20200228.

Det innebär att om ni har ett utgående intyg under perioden kan ni hänvisa till det multilaterala avtalet M330.

 

På uppdrag av näringsminister Ibrahim Baylan har tillväxtverket tagit fram flera förenklingsförslag på olika områden. Ett av dessa områden är Kör och Vilotider. Jag har gjort ett urklipp ur rapporten på just detta.

4.2 Kör- och vilotider – problembeskrivning samt förslag till åtgärd Förordningen om kör- och vilotider reglerar hur länge förare av större fordon (över 3,5 ton) tillåts framföra dem utan att vila, och hur länge vilan behöver vara. Regelefterlevnaden upprätthålls genom vägkontroller som genomförs av polisen och med företagskontroller som genomförs av Transportstyrelen. Transportstyrelsen går då igenom dokumentation från förarnas färdskrivare. I slutet av 2018 omfattades minst 30 000 företag av regelverket i Sverige. Branschföreträdare från Åkeri- och Transportföretagen uppger att företag upplever regelverket som komplext och svårtolkat. Därutöver anser företagen att det råder brist på vägledning om hur tillämpningen av regelverket går till. Den bristande vägledningen leder till att företag gör sig skyldiga till upprepade handhavande fel (ofrivilliga misstag vid främst registrering i färdskrivare) som sedan resulterar i kostsamma sanktionsavgifter. Branschföreträdare anser att sanktionsbestämmelserna särskilt drabbar seriösa företag som vill göra rätt för sig. Sanktionsbestämmelserna är idag utformade så att sanktioner döms ut direkt utan föregående varning, oavsett om föraren har begått ett misstag i form av handhavandefel eller om det handlar om systematiskt fusk. Branschen vill därför se att ett varningssystem med uppföljande kontroller införs (se förslag nedan). Det skulle bland annat ge företagen bättre förutsättningar att förstå hur regelverket fungerar, hur det ska tillämpas och vad som måste åtgärdas. Det komplexa och svårtolkade regelverket tillsammans med bristande vägledning om hur det tillämpas orsakar därutöver en betungande och kostsam administration för företagen, bland annat på grund av oklarheter i hur och när registrering i färdskrivare ska gå till. Branschorganisationerna vill därför att Transportstyrelsen får ett uppdrag att vara rådgivande och vägledande avseende tillämpningen Förslag: Uppdrag åt Transportstyrelsen att vara råd- och vägledande i hur regelverket ska tillämpas genom att på sin webbplats  tillhandahålla mallar för hur dokumentationsarbetet ska utföras,  ta fram en frågebank (FAQ) och  tillhandahålla frågeformulär där transportföretagen kan ställa frågor till sakkunniga handläggare på myndigheten. Förslag: Det blir tillåtet att flytta ett fordon 2 km per dygn utan att det ska vara sanktionsgrundande. Förflyttningar ska omfatta förflyttningar på terminalen vid lastning/lossning, kortare körsträckor till tvätthall/service och liknande.
20
av regelverket. Ett sådant uppdrag skulle, enligt branschorganisationerna, bland annat ge företagen bättre förutsättningar att göra rätt och därmed, i större utsträckning än idag, undvika sanktionsavgifter. Förutsägbarheten i tillämpningen skulle också bli bättre och därmed även rättssäkerheten.
För att minska den administrativa bördan för företagen vid främst dokumentering i färdskrivare, liksom minska förekomsten av handhavandefel och kostnaden till följd av sanktionsavgifter har branschen därutöver framfört ett förslag om att det ska vara tillåtet att låta ett fordon gå en kortare sträcka utan att det betraktas som sanktionsgrundande. En sådan åtgärd skulle, enligt branschföreträdare, medföra att 80 – 90 % av överträdelserna och därmed kostnaderna till följd av sanktionsavgifter försvinner. Både förslaget om råd- och vägledningsuppdrag samt förslaget om flexiblare regler vid flytt av fordon upp till 2 km har tagits fram vid det digitala mötet mellan Åkeriföretagen, Bussföretagen och Transportstyrelsen.
4.2.1 Ett sanktionssystem med möjlighet till varning Förenklingsförslaget handlar om att Transportstyrelsen, utöver möjligheten att direkt utfärda en sanktionsavgift, även ges möjlighet att utfärda en varning till företag som bryter mot regelverket. Bedömningen är att den sammanvägda samhällsekonomiska effekten av förslaget är begränsad. Den huvudsakliga samhällsekonomiska effekten av förslaget är kvalitativ då förändringen öppnar upp för bättre kommunikation och relation mellan Transportstyrelsen och företagen. Detta bedöms ge företagen bättre förutsättningar att förstå hur regelverket fungerar, hur det ska tillämpas och vad som måste åtgärdas. Detta kan således innebära att fler företag än de som vid ett givet år genomgår företagskontroller kan gynnas av förslaget. Vidare bedöms att förändringen kan minska stressen för yrkeschaufförer som upplever dagens system som besvärande, då handhavandefel leder till direkta sanktionsavgifter om företaget väljs ut för en företagskontroll. Sanktionsavgifterna kommer även att minska något, uppskattningsvis med 0,2–0,4 miljoner per år. Effekten är liten eftersom det är få företag (omkring 200) som genomgår en företagskontroll varje år. Vidare bedöms att förändringen innebär merarbete för Transportstyrelsen, varför Transportstyrelsens resurser behöver öka med motsvarande 0,4–1,8 miljoner kronor. Samtidigt innebär de Förslag: Inför ett sanktionssystem med möjlighet att, per företagskontroll, få:  en varning  en varning med föreläggande om vite (där företaget föreläggs att åtgärda brister inom en viss tidsram)  en sanktionsavgift, eller  ingen åtgärd.
21
minskade sanktionsavgifterna för företagen en minskad sanktionsintäkt för staten med motsvarande belopp (0,2–0,4 miljoner kronor). Denna intäktsminskning motverkas av något minskade domstolskostnader motsvarande 0,1 miljoner kronor (eftersom färre företagskontroller förväntas överklagas till domstol.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.